Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους:
α. οι ήδη ασφαλισμένοι, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ·
β. εφόσον έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής.
Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν:
α. οι μισθωτοί, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
β. οι μη μισθωτοί,
οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, όπου και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι ασφαλισμένοι που θα ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, παύουν αυτοδίκαια, από την ημερομηνία υπαγωγής στο ΤΕΚΑ, να είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Από την ημερομηνία αυτή, η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο δεν δύνανται πλέον να υπαχθούν
εκ νέου, ούτε αυτοδίκαια ούτε κατόπιν αίτησής τους. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στην εγκύκλιο 1/2023 του ΤΕΚΑ , η οποία εν συνεχεία περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.