Από τους διοικητικούς και επί τόπου ελέγχους των έργων, που μέχρι τώρα έχουν διενεργηθεί, διαπιστώθηκε ότι  παρατηρούνται αποκλίσεις ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία στη σύνταξη και έγκριση των λογαριασμών.

Κατόπιν αυτών επισημαίνουμε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων από το νόμο και ιδιαίτερα.

       1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγρ. 2 του Ν. 3669/2008  ο ανάδοχος «… στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα…»

Στη συνέχεια (άρθρο 53 παράγρ. 3) ο ανάδοχος «…συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών…Κατ αρχήν απαγορεύεται  να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες οι οποίες δεν έχουν καταμετρηθεί…Επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται ΜΟΝΟ για τον πρώτο μήνα μετά την εκτέλεση της εργασίας…»

Ακολούθως (άρθρο 53 παράγρ. 8) «..ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τον νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης.. Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρίνεται από την διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου…»

        2. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση έργου προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών καθ΄ υπέρβαση εγκεκριμένων ή εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση αυτές θα εκτελούνται και θα πιστοποιούνται μόνο μετά την έγκρισή τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

       3. Σε περίπτωση επειγουσών (και μόνο) πρόσθετων εργασιών αυτές θα εκτελούνται και θα πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και παράλληλα θα πρέπει να συντάσσεται και να εγκρίνεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που θα τις ενσωματώνει το ταχύτερο.

Επισημαίνεται  η  ανάγκη, στην περίπτωση αυτή, για πλήρη  αιτιολόγηση του επείγοντος η οποία πρέπει  να είναι απόλυτα σαφής (εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες).

       4. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τους Προϊσταμένους των Διευθυνουσών Υπηρεσιών που διαχειρίζονται συμβάσεις έργων υπό κατασκευή να ελέγξουν την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

 

                                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ