Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83 Α/2022  το Εθνικό Πρόγραμμα Δημουργίας Αποβλήτων, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε  εδώ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
ª Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
ª Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών (Παράρτημα II).
ª Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
ª Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
ª Όλες τις απαιτήσεις, στόχους και μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κεφάλαιο 4.2.8.προβλέπονται οι βασικοί πυλώνες μέτρων που θεσπίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Δημουργίας Αποβλήτων για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων  που είναι οι εξής:
1) Ανάπτυξη οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής ανακαίνισης κτιρίων για να επιτρέπεται η προσαρμοστικότητά τους, να επεκτείνεται η διάρκεια ζωής τους και να διευκολύνεται η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωσή τους.
2) Ανάπτυξη πρακτικών επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
3) Προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφών στην τοποθεσία που δημιουργούνται, με ενθάρρυνση της δημιουργίας κέντρων ή χώρων επαναχρησιμοποίησης και εντός των μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
4) Ανάπτυξη νέων (δομικά) κυκλικών πρακτικών στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η ΠΕΜΔΕΔΕ συμμετέχει στην οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων που θα  συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγής ΑΕΚΚ στην Ελλάδα