Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδομών για το τρίτο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε στο Υπουργείο για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το  Ν. 4782/2021.

Περιληπτικά, παρατίθενται τα κυριότερα  ερωτήματα, που έλαβαν τις εξής απαντήσεις;

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας και παροχή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση η κατώτερη των 30.000 ευρώ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή μικρότερη των 30.000,00 € δύναται να εφαρμοσθεί και για την ανάθεση μελέτης, και για την ανάθεση έργου και για προμήθειες και για παροχή υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Η διαδικασία της ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης , προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία από 30.000 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Για συμβάσεις δημοσίων έργων και παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στα άρθρα 107 έως 109, προεκτιμώμενης αξίας από 30.001,00 € έως 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί αναφέρει στην απάντηση επί του πρώτου ερωτήματος με μόνη διαφοροποίηση ως προς τη διαδικασία δημοσιότητας του άρθρου 120 παρ. 3.β.
Για τις συμβάσεις μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (πλην των αναφερομένων στα άρθρα 107 έως 109, προεκτιμώμενης αξίας από 30.001,00 € και άνω, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αλλά οι διαδικασίες του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4782/2021, καταργείται από τις 1.9.2021 και εφεξής ο «συνοπτικός διαγωνισμός» που προβλεπόταν στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Εφαρμοστέοι κανόνες διοίκησης και διαχείρισης έργου που έχει δημοπρατηθεί με τον Ν. 4412/16 αλλά δεν έχει υπογραφεί ακόμα σύμβαση, ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα έχει ψηφιστεί ο Ν. 4782/21

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η  υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 140 ν. 4782/2021 εκκινεί την 1.9.2021, δικαιούται όμως η αναθέτουσα αρχή να τις εφαρμόσει άμεσα επί διαγωνιστικών διαδικασιών που δεν έχουν ακόμα εκκινήσει, εισάγοντας τις ρυθμίσεις του νόμου στα τεύχη του διαγωνισμού και περαιτέρω στα τεύχη της σύμβασης και πριν την ημερομηνία αυτή. Σε κάθε περίπτωση μετά την 1.9.2021 οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν υποχρεωτικά το σύνολο των διατάξεων των άρθρων 58-101 για κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Διάφορη όμως είναι η περίπτωση σύναψης σύμβασης με τεύχη δημοπράτησης που δεν περιέχουν τις ρυθμίσεις που εισήγαγε ο ν. 4782/2021, όπου η εφαρμογή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τον αν έχουν διαδικαστικό αποκλειστικά χαρακτήρα και δεν επάγονται δυσμενείς καταστάσεις σε βάρος του αναδόχου, όπως είναι οι διατάξεις των άρθρων 62, 65, 80, 87, 94, 99 και 101 ν. 4782/2021.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Αν η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, κατά το άρθρο 87 του ν. 4782/2021 είναι ενδεικτική ή αποκλειστική

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η 60ήμερη προθεσμία για την έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου επί της ένστασης δεν είναι αποκλειστική, επομένως μπορεί η απόφαση να εκδοθεί και μετά τη λήξη της, μέσα σε εύλογο χρόνο, ανάλογα με τις περιστάσεις, που θα μπορούσε ενδεικτικά να είναι ένας (1) περίπου μήνας.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Η έννοια της τήρησης ημερολογίου από τον ανάδοχο έργου «σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης» και το επιτρεπτό χρήσης μη – ελεύθερου λογισμικού. Εγγραφές στο ημερολόγιο από πλευράς αναδόχου, ώστε να μην προκύπτουν αμφιβολίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

1. Η χρήση λογισμικού ευρείας χρήσης, και όχι κατ’ ανάγκη ελεύθερου λογισμικού αποτελεί, την κατά λογική αναγκαιότητα, δεσμευτική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 65 ν. 4782/2021, το δε ημερολόγιο υποχρεωτικά θα συντάσσεται σε λογισμικό που θα διαθέτουν αμφότερες οι συμβαλλόμενες πλευρές και θα φέρει κατά την υποβολή του ψηφιακή υπογραφή του αναδόχου του έργου, άλλως τούτο τεκμαίρεται ως μη νομίμως υποβληθέν έγγραφο, επί του οποίου τόσο ο επιβλέπων όσο και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν υποχρεούνται να προχωρήσουν στην διόρθωση και εν συνεχεία έγκριση.
2. Η εύλογη προθεσμία έγκρισης του ημερολογίου του έργου, οφείλει να είναι συνοδή της προβλεπόμενης προθεσμίας περί ελέγχου του ημερολογίου από τον επιβλέποντα, που καθορίζεται σε δύο (2) ημέρες και συνεπώς ως τέτοια νοείται κατ’ ελάχιστο ισόχρονη προθεσμία.
3. Ως μικρό έργο νοείται έργο με προϋπολογισμό έως 1.500.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε αυτό που μέχρι σήμερα αποκαλείτο έργο μικρού προϋπολογισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Δέσμευση τεχνικού συμβουλίου να αναμείνει την έκδοση απόφασης επί ενστάσεως κατά ΑΠΕ έργου, όταν η Δ.Υ. έχει παραβεί την υποχρέωσή της να ενημερώσει τον ανάδοχο για την προθεσμία άσκησης ένστασης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Το Τεχνικό Συμβούλιο δεν κωλύεται στην έκδοση γνωμοδότησης με σκοπό την έγκριση του ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ εκ του γεγονότος ότι δεν ασκήθηκε ένσταση κατά του ΑΠΕ από τον ανάδοχο, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι αυτός εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αυτή την ένσταση, η οποία, αν τελικώς ασκηθεί και γίνει εν μέρει ή εν όλω αποδεκτή, θα υποχρεώσει απλώς την Π.Α. να επανέλθει και να τροποποιήσει – διορθώσει ανάλογα την απόφασή της περί έγκρισης του ΑΠΕ.

ΕΡΩΤΗΜΑ :

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (επιτροπών ανάθεσης συμβάσεων) που υποδεικνύονται από το ΤΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 ή το άρθρο 188 του ν. 4782/2021

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η διάταξη του άρθρου του άρθρου 188 ν. 4782/2021 είναι νεότερη και ειδικότερη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4354/2015 και συνεπώς κατισχύει αυτής ως προς την αμοιβή μέλους συλλογικού οργάνου που υποδεικνύεται από το ΤΕΕ, ο καθορισμός της αμοιβής του ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς προς τούτο να απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία.