Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σχετικά με την έγκριση της ΠΕΔΜΕΔΕ – ECO για σύσταση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με την ένταξή της στο χώρο των ΑΕΚΚ προχωρά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυκλική οικονομία.