Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) προκειμένου  να καταστεί ευχερέστερη η εφαρμογή του, να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων και να εξασφαλισθεί παράλληλα μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94 Α/2023.

Στην εν λόγω Πράξη προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας, με χρήση των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής απορρόφησης όλων των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου
2014-2020, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 2021-2027 σε στοχευμένες επιλέξιμες δράσεις και υποδομές που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση σε μια αειφόρο και κυκλική
οικονομία.

Αναφορικά με τα δομικά προϊόντα αναφέρεται ότι στις 31 Μαρτίου 2022 δημοσιεύθηκε η πρόταση για τον νέο Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, ο οποίος αναμένεται ότι θα ενισχύσει και θα εκσυγχρονίσει τους κανόνες που ισχύουν από το έτος 2011, δημιουργώντας ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων των δομικών προϊόντων.
Οι νέες απαιτήσεις για τα προϊόντα θα διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των δομικών προϊόντων βασίζονται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να καθίστανται τα προϊόντα αυτά πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ευκολότερα στην ανακατασκευή τους.