Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1074 Β/2023 εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ για το έτος 2023, όπως αυτός εγκρίθηκε με την από 19.11.2022 Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του φορέα,.