Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο ‘Εγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς- ΕΣΣΚΔ” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ138 Α/2022.

Όραμα του ΕΣΣΚΔ 2022 – 2025 συνιστά η εμπέδωση και η περαιτέρω εμβάθυνση των αρχών της Ακεραιότητας, της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας στη λειτουργία της
πολιτείας, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Βασικοί στόχοι του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 αποτελούν:
– Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς,
-Η συστηματική βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς δείκτες και αξιολογήσεις,
-Η  συμβολή στη σταθερή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Για την κατάρτιση του ΕΣΣΚΔ λαμβάνονται υπόψη κείμενα Εθνικών Στρατηγικών σε άλλες θεματικές περιοχές, καθώς και δράσεις ή έργα που περιλαμβάνονται στα Ετήσια
Σχέδια Δράσης των Υπουργείων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάπτυξη ενός απλού και συνεκτικού Εθνικού Σχεδίου, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους
στόχους, στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να εντάσσονται και να εξειδικεύονται προς υλοποίηση στοχευμένες παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα,
βασικό ζητούμενο συνιστά η συνοχή και η σαφήνεια του ΕΣΣΚΔ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Η λογική παρέμβασης του ΕΣΣΚΔ αναπτύσσεται στη βάση μιας συστημικής και πολυτομεακής στρατηγικής προσέγγισης με έμφαση:
– στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα,
– στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου και της προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων,
– στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών,
– στην ενίσχυση του διϋπηρεσιακού συντονισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και
– στην ενσωμάτωση οριζόντιων αλλά και τομεακών, στοχευμένων και συνεκτικών δράσεων.