Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης-Οδικό Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία στη χώρας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84Α/2022.

Η χώρα έχει θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της, καθώς η μετάβαση προς το κυκλικό πρότυπο αποτελεί προϋπόθεση για να εισέλθει σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας, αναφέρεται  στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκρίνοντας δε, τους δείκτες της Ελλάδος με αυτούς του μέσου όρου της ΕΕ διαπιστώνεται η χαμηλή επίδοση  της χώρας μας στα πεδία της κυκλικής οικονομίας.

Έτσι, απαιτείται η χώρα να επιταχύνει την υλοποίηση δράσεων για τη μετάβασή της προς την κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα δημοσίευσε Σχέδιο Δράσης το οποίο :

  • Αναθεωρεί το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019
  • Εναρμονίζεται με τους στόχους και τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης της ΕΕ, λαμβάνοντας  υπόψιν όλες τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στη χώρα μας.
  • Στο εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνονται 67 δράσεις για την περίοδο 2021-2025