Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   6430Β/2023 εγκρίνει τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.

Σκοπός του Κανονισμού είναι η θεσμοθέτηση των διαδικασιών για την καταγραφή υφισταμένων και νέων γεφυρών στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών (ΕΜΓ) καθώς και των κανόνων και των διαδικασιών για την Επιθεώρηση,
Αξιολόγηση και Συντήρηση των Γεφυρών, όπως και όλων των υπολοίπων ενεργειών, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις προαναφερόμενες κύριες διεργασίες.

Ο κανονισμός, ο οποίος αφορά στην καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση όλων των υφισταμένων γεφυρών εφαρμόζεται σε όλες τις γέφυρες με καθαρό άνοιγμα άνω των 6,00 μέτρων, του οδικού και
σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδος, που είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, από χάλυβα ή είναι σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα ή είναι λιθόδμητες. Περιλαμβάνει
επίσης τις πεζογέφυρες και κάθε άλλης χρήσης γέφυρες, όπως για παράδειγμα τις υδατογέφυρες