Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 185 Α/2020.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 28 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Τα βασικά μέτρα που προτείνει το ως άνω Σχέδιο είναι τα εξής:

-Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ -ΧΥΤΥ

-Εφαρμογή της αρχής “Πληρώνω όσα πετάω”

-Ενίσχυση της διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων

-Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

-Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων

-Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων

-Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας

-Δημηουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρούνται ποικίλα δεδομένα

-Κάλυψη όλης  της χώρας με συστήματα διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ

-Προώθηση της ανακύκλωσης με ποικίλες μεθόδους

-Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων κα.