Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που εγκρίνει 154  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6366 Β/2022.

Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α  και τα πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β του ΦΕΚ

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι μετά την 15.03.2023.