Ο Υπουργός Υποδομών ενέκρινε το 5ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας για την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το πρακτικό εδώ

Ο πίνακας των περιεχομένων ερωτημάτων είναι ο εξής :

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Δημοπράτηση έργου μετά την κατάργηση του άρθρου 125 του Ν. 4412/16 .
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Δημοπράτηση έργου που ακολουθεί τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016, όταν τα πρώτα στάδια της
προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τον Ν. 4412/2016 πριν την ισχύ του Ν. 4782/2021 και τα υπόλοιπα στάδια από τον Ν. 4412/2016 μετά την ισχύ του Ν. 4782/2021
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Δυνατότητα συμμετοχής αναβαθμισμένης κοινοπραξίες εταιρειών 2ης τάξης σε διαγωνισμό έργου με προϋπολογισμό αντίστοιχο της 3ης τάξης
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και συγκεκριμένα αν τα στελέχη αναθετουσών αρχών του Βιβλίου ΙΙ, που ορίζονται στις επιτροπές διαγωνισμού πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΗΜΕΔ

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, περί βασικού μελετητή, στις συμβάσεις των αναθετουσών αρχών του Βιβλίου ΙΙ

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Έναρξη και συνέπειες τριακονθήμερης προθεσμίας της διάταξης της παρ.17 του άρθρου 174 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ένστασης αναδόχου κατά της απόφασης περί έκπτωσής του