Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β' 513 της 19ης Μαρτίου 2009 δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων  Οικοδομικών Έργων