Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β' 410 της 6ης Μαρτίου 2009 δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών