Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών απο την Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α)

Συνημμένο Έγγραφο που απαντά στο με αρ.πρωτ. 3226/10-10-2008 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ