Αρ. πρωτ. 1556                                                                                                                                       Αθήνα, 25.08.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέχρι και 21.08.2020 έως τις 07.09.2020.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι και 21.08.2020 και επιπλέον έχει αποσταλεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι και 07.09.2020.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ