Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών  της το Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης “Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από covid 19 Μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.

Το εγχειρίδιο χρήσης  αφορά τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επιδοτηθούν για τους τόκους επαγγελματικου δανείου για 3 μήνες.

Η εφαρμογή θα λειτουργεί μέχρι 30/06/2020.

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν και τα ΚΑΔ της επιχείρησης από το taxis

Επισυνάπτονται ακόμα:

Υπόδειγμα Υ.Δ. εκπροσώπου επιχείρησης  και ένα ακόμα υποδειγμα ΥΔ εκπροσώπου επιχείρησης

Υπόδειγμα Υ.Δ. Λογιστή επιχείρησης

Υπόδειγμα Υ.Δ.για την επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την επιδότηση των τόκων, από πόρους του ΕΣΠΑ, επιχειρηματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών και αλληλόχρεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η δράση αφορά στην κάλυψη των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων στις 31/12/2019 ή εναλλακτικά στις 29/02/2020 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του στα έσοδα και του χαρακτηρισμού του ως κύριου ή όχι. Παράλληλα, ως βασική προϋπόθεση τίθεται η διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων στις 19/03/2020 και στις 31/12/2020.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για το επιδοτούμενο δάνειο και όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης και υπολογίζεται στη μη υπέρβαση των 90 ημερών άνευ πληρωμής με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019 ή εναλλακτικά την 29/02/2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν χορηγείται δυνάμει του κανονισμού de minimis, συνεπώς δεν συνυπολογίζονται για τη χορήγησή της λοιπές ενισχύσεις de minimis που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση την τελευταία τριετία.