Εκδόθηκε ο οδηγός σήμανσης CE των Δομικών Προίόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ελληνικά, που δίδει εξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος καθώς επίσης και για το τι πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση  αλλαγής ενός δομικού προϊόντος (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κλπ.), γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων.

Επειδή οι κανόνες της σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013, ο οδηγός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και για την επικαιροποίηση της σήμανσης CE δομικών προϊόντων γενικότερα.