Καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2008 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους