Το Green Circle είναι το Πρόγραμμα που συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ και  στοχεύει στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση της χρήσης μικροδιαπιστευτηρίων στον Κατασκευαστικό Τομέα για την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, καταδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και μεταφοράς σε άλλους τομείς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μικροδιαπιστευτήρια ορίζονται ως τεκμήρια/αποδεικτικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων που κάποιος έχει επιτύχει μετά από την ολοκλήρωση μιας σύντομης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το Green Circle δεν προσφέρει απλώς μια συλλογή μαθησιακών πόρων. Η εργασία που πραγματοποιήθηκε δείχνει πώς μια αυστηρή περιγραφή των προφίλ εργασίας, των αναγκών μάθησης, των ευκαιριών μάθησης  μπορεί, με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη, να διευκολύνει την εμφάνιση ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια και να συνδέει παρόχους δεξιοτήτων, υπαλλήλους, και εργοδότες.

Στόχοι του έργου είναι:

1 Η προώθηση της χρήσης οικοσυστήματος μικροδιαπιστευτηρίων για πράσινες δεξιότητες στον Κατασκευαστικό Κλάδο

2: Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου για μικροδιαπίστευση Green Skills στον Κατασκευαστικό τομέα.

3: Η ανάπτυξη ενός μοντέλου τεχνολογίας και διασφάλισης ποιότητας για την υποστήριξη ενός οικοσυστήματος.

4: Η ανάδειξη του  οικοσυστήματος  και των  αντίστοιχων  μικροδιαπιστευτηρίων, στα επαγγέλματα του Κατσκευαστικού Κλάδου που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.

5. Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου μέσα από μια σειρά από διαζώσης  και διαδικτυακές δραστηριότητες διάδοσης.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ένα βιώσιμο μοντέλο για μικροδιαπιστευτήρια σε δεξιότητες πράσινης μετάβασης στον Κατασκευαστικό τομέα, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια στις κατασκευές και σε ολόκληρη την οικονομία.

Στο έργο  συμμετέχουν συνολικά 11 εταίροι από 4 χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία).

Μπορείτε να διαβάσετε το  πρώτο Newsletter του Προγράμματος εδώ