Η ΚΥΑ που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου ποινικού μητρώου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1250 Β/2021

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κάθε φυσικό πρόσωπο  δύναται να αιτείται την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης  υποβάλλοντας αίτηση σε ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) .
Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία  κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η έκδοση του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου.