Η Κοινή Υπουργική ΑΠόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3167 Β/2024 ανανφέρεται στο Πρόγραμμα  χορήγησης Επενδυτικών Δανείων και επιχορήγησης στους Δικαιούχους Φορείς, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων – Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ-   συνολικού προϋπολογισμού  εξακοσίων  είκοσι εκατομμυρίων  ευρώ. Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται α) μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογούνται με τις δανειακές συμβάσεις Επενδυτικών δανείων που υπογράφονται μεταξύ των Δικαιούχων Φορέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και β) με επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης μπορεί να προέρχεται από ιδίους πόρους των Δικαιούχων Φορέων  Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ.

Στην απόφαση αναφέρονται οι διαδικασίες αίτησης και ένταξης στο Πρόγραμμα καθώς και υλοποίησης και λειτουργίας των εν λόγω έργων.