Ο Νόμος 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 162 Α/2022.

Σύμφωνα με  το  άρθρο 7 του ως άνω Νόμου, που αφορά στην ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρ. 53 Ν. 4412/2016 και προστίθενται παράγραφοι 10 και 10α.

Καίτοι, στις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 προβλέπεται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να εισάγουν στα έγγραφα της σύμβασης ρήτρες αναπροσαρμογής, οι αναθέτουσες αρχές σπανίως αξιοποιούσαν αυτή τη δυνατότητα.

Με την προαναφερόμενη διάταξη, προβλέπεται η  υποχρεωτική εισαγωγή ρήτρας  περί αναπροσαρμογής  των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, όταν η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών. με τις οποίες θα ορίζονται ρητά και συγκεκριμένα οι δυνατότητες αναπροσαρμογής του τιμήματος.

Η ρήτρα αυτή εφαρμόζεται σε διαδικασίες ανάθεσης που εκκινούν από την 1η.10.2022.

Στα έγγραψα σύμβασης για αναπροσαρμογή τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Τ= Τπροσφοράς Χ  (1 + ΔΤΚ)

‘Οπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του

οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τπροσφοράς: η τιμή οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

και Τ:η  αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Η αναπροσαρμογή τιμής εφαρμόζεται μόνο  αν, κατά χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι συνθήκες:

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες  τουλάχιστον από καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β)ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από  (-3%) και μεγαλύτερος από (3%),

γ). η αναθέτουσα διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις

Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται στα έγγραψα σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής τιμής, οι προϋποθέσεις και τρόπος αναπροσαρμογής αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές διαφορετικές ρήτρες αναπροσαρμογής του τιμήματος υπό τον όρο ότι θα είναι σαφείς, συγκεκριμένες, ότι θα αποτυπώνονται με μαθηματικό τύπο και ότι θα αιτιολογούνται ειδικά βάσει των ιδιαιτεροτήτων της σύμβασης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών προκύπτουν  μέσω αναφοράς σε στοιχεία επίσημων παρατηρητηρίων τιμών.

Η παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις για προμήθειες που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.