Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2182 Β/2021 υιοθετεί το Σχέδιο Δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις που εκπονήθηκε από την  αρμόδια Ομάδα Εργασίας.

Αφού προηγήθηκε:

  • Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
  • Η καταγραφή των αξόνων μεταρρύθμισης σε άλλους τομείς που επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις
  • Ο προσδιορισμός των τομέων που απαιτούνται παρεμβάσεις
  • Η εκπόνηση ενός πρώτου σχεδίου Στρατηγικής με την ενσωμάτωση παρατηρήσεων από την προηγηθείσα διαβούλευση
  • Ο ακριβής προσδιορισμός των δράσεων που αφορούν στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, στη μεταρρύθμιση της οργανωτικής δομής του συστήματος και στην αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας,

Το Σχέδιο Δράσης πήρε την τελική του μορφή που περιλαμβάνει 4 Πυλώνες, ήτοι το θεσμικό πλαίσιο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοσίων συμβάσεων, την επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων και την καλή διακυβέρνηση στον τομέα αυτό.

Σε  ενσωματωμένους πίνακες  περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης.