Κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   2112Β/2022 αναφέρεται στην υλοποίηση του  Ειδικού Προγράμματος διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 2021-2025  ως μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Στόχος του Προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας,
Το Πρόγραμμα δομείται  σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:
Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ
Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής
Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος.

Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι ολόκληρη η επικράτεια.
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021-2025 και ο  προϋπολογισμός του  ανέρχεται σε € 1.050.000.000

Στην ΚΥΑ αναφέρονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ένταξη των έργων στο ως άνω Πρόγραμμα.