Ο υπ΄αριθμ. 4903/2022 Νόμος, που διημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46Α/2022   εισάγει  στην ελληνική έννομη τάξη τον  θεσμό  των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον των ανωτέρω, σημαντικά για τα μέλη της Ένωσης είναι και τα κάτωθι άρθρα του Νόμου αυτού, που τροποποιούν διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 • Άρθρο 18 -Ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας , όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 1 Ν. 4412/2016:

“Για την ανάθεση των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος  Συμβάσεων   Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται:

– Η παρ. 2, άρθρου 14  σχετικά με την υποχρέωση προηγούμενης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΕΚΚΑ

Η παρ. 4 του άρθρου 105 σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης

 -Οι  παρ. 7 έως και 12 του άρθρου 221 σχετικά με τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

 -Το  άρθρο 221Α  σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων οι επιτροπές διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης ολοκληρώνουν το έργο τους 

 -Η παρ. 4 του άρθρου 316 σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης”

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ. 2 του άρθρου 14 αναφέρει ότι πριν τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών  έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβασης ως   ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού    Συμβουλίου

Η παρ. 4 του άρθρου 105 αναφέρει  ότι μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.(αφορά στο Βιβλίο Ι)

Οι παρ. 7 έως 12 του άρθρου 221 καθορίζουν  τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού για τη  διενέργεια  διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Το άρθρο 221 Α καθορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων οι επιτροπές Διαγωνισμού  οφείλουν να ολοκληρώνουν το ανατεθέν σε αυτές έργο

Η παρ. 4 του άρθρου 316 αναφέρει ότι μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. .(αφορά στο Βιβλίο Ι Ι)

 • Άρθρο 21 -Παραλαβή έργων  όπου αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 86 Ν. 4782/2021 για την παραλαβή των έργων σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω άρθρου δεν έχει ακόμη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Εάν κατά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 86 έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών για τμήμα ή για το σύνολο του έργου με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4412/2016, τότε ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής και οριστικής παραλαβής κατά τα άρθρα 170 και 172 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021

 • Άρθρο 22-Ρύθμιση διαγωνσιτικών διαδικασιών, όπου αναφέρεται  ότι το άρθρο 42 Ν. 4782 για τη συμπλήρωση και αποσαφήνιση δικαιολογητικών καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές  διαδικασίες κατά την 09.03.2021 εκτός αν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου, που κρίνει διαφορετικά. Το άρθρο 43 Ν. 4782/2021, που αφορά στην πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου  για την υποβολή δικαιολογητικών εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την 01.06.2021 διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός αν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου, που κρίνει διαφορετικά.
 • Άρθρο 23 – Δυνατότητα αναπροσαρμογής επιτοκίου, όπου αναφέρεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 150 Ν. 4412/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης
  χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με επιτόκιο που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρό τερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά μηδέν εικοσιπέντε (0,25)
  ποσοστιαίας μονάδας. Εφόσον προκύπτει αρνητικό επιτόκιο, τούτο θεωρείται ως μηδενικό.
 • Άρθρο 24 -Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων , όπου αναφέρεται  ότι:  Μετά την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται παρ. 23Α, ως εξής:
  «23Α. Για έργα που προκηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
  υφίσταται μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης, η οποία αφορά αποκλειστικά σε τιμές υλικών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών
  και Μεταφορών μπορεί, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 170 και την ενεργοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών
  Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, να καθορίζει, με απόφασή του, μεμονωμένα συντελεστές αναθεώρησης τιμών υλικών που χρησιμο-
  ποιούνται σε έργα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.

      Οι συντελεστές αυτοί καθορίζονται ανεξάρτητα από τα συμβατικά κονδύλια, στα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και από τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκρι-
μένων αναλύσεων τιμών, που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. Τα υλικά για τα οποία καθορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης με βάση την παρούσα δεν       υπολογίζονται κατά την εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης του παρόντος άρθρου ή της παρ. 23 του παρόντος.
Ο συντελεστής αναθεώρησης της αξίας κάθε υλικού καθορίζεται μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και προκύπτει από τη μεταβολή της τιμής του υλικού μεταξύ του
τριμήνου δημοπράτησης και του τριμήνου ενσωμάτωσής του στο έργο. Η αναθεώρηση εφαρμόζεται κατά το τρίμηνο ενσωμάτωσης στις ποσότητες των υλικών που
επιμετρήθηκαν, όπως προβλέπεται, και περιλήφθηκαν νομίμως στον αντίστοιχο λογαριασμό.
Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται  από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».

 • Άρθρο 26, ‘όπου αναφέρεται ότι από την έναρξη ισχύος του Νόμου (06.03.2022)  καταργείται η περ.β της παρ. 7 του άρθρου 53 Ν. 4412/2016 το οποίο ανέφερε ότι «β) Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονομική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
 • Επισυνάπτεται και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ