Σκοπός του νέου κτιριοδομικού  κανονισμού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3985 Β/2023  είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και στα επί μέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται.