Ο Νόμος 5053/2023 για την ενίσχυση της εργασίας και λοιπές διατάξεις δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   158 Α/2023.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Φοροτεχνικού της Ένωσης, κ. Ιωάννη Σαρματζή,  σημαντικά θέματα που ρυθμίζει ο Νόμος και ενδιαφέρουν τα μέλη μας είναι τα εξής :

1) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Επιτρέπεται σε εργαζόμενο μετά το πέρας της εργασίας του σε έναν εργοδότη να εργαστεί παράλληλα μετά το  ωράριο του σε άλλον εργοδότη αρκεί να τηρείται ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης  που είναι οι 11 ώρες το 24ωρο .

Η παράλληλη απασχόληση απαγορεύεται σε περίπτωση συντρέχουν λόγοι υγείας , ασφάλειας που θα επηρεάζουν τον πρώτο εργοδότη καθώς και η εργασία σε ανταγωνιστικές εταιρείες κτλ

Ο χρόνος παράλληλης απασχόλησης θα προσαυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές.

2) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα υπάρχει πρότυπο  Βασικών Όρων Εργασίας καθώς και πρότυπο ατομικής σύμβασης εργασίας το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται για κάθε εργαζόμενο με την υπογραφή του εργαζόμενου . Εναλλακτικα θα κατατίθεται η σύμβαση εργασίας που σας επισυνάπτουμε σε κάθε πρόσληψη.

3) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ 

Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα μέτρησης της εργασίας ηλεκτρονικά  με την χρήση κάρτας δύναται να μην καταχωρούνται οι αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ αφού η κάρτα μετράει το πραγματικό χρόνο εργασίας , ο εργαζόμενος κάνει τις αλλαγές από το κινητό του πριν την πραγματοποίηση της απασχόλησης . Σε περίπτωση αναντιστοιχίας της κάρτας με τον πραγματικό χρόνο εργασίας σε επιτόπιο έλεγχο θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.500,00 για κάθε εργαζόμενο  στον εργοδότη

Αναμένουμε υπουργική απόφαση και επίσης αν το πρόστιμο αυτό ισχύει και στις Εταιρείες που δεν υποχρεούνται στην χρήση  της ψηφιακής κάρτας .

4) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (οικειοθελής αποχώρηση)

Η οικειοθελής αποχώρηση συνοδεύεται υποχρεωτικα  με ηλεκτρονικό σαρωμένο έντυπο αποχώρησης με την υπογραφή του εργαζόμενου.

Η αδικαιολόγητη αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του για διάστημα πάνω από 5 ημέρες απουσίας από την υποχρεωτική όχληση του εργοδότη  η οποία θα αναρτάται στο εργανη  και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο γραπτό μέσο , τότε ο εργοδότης θα μπορεί και θα υποχρεούται την επόμενη εργάσιμη από την λήξη του διαστήματος των 5 ημερών να αναγγείλει την αποχώρηση χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου . Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα την διαδικασία  η αποχώρηση μετατρέπεται σε καταγγελία

5) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6Η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ .

Επιτρέπεται η 6η ημέρα απασχόλησης εφόσον τηρείται ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης   11 ώρες το 24ωρο , αμοιβή της 6ης ημέρες θα υπολογίζεται επιπλέον του ημερομισθίου με 40 % ,  και θα πρέπει να γνωστοποιείται στο εργανη πριν την έναρξη της εργασίας

Σε εργαζόμενους που εργάζονται στους κλάδους των Ξενοδοχείων καθώς και στον κλάδο του επισιτισμού αν υφίσταται ευνοϊκότερη αμοιβή για την 6η ημέρα θα ισχύει η ευνοϊκότερη αμοιβή

Σε περίπτωση Κυριακής και αργίας σε 6 ημέρα η αμοιβή θα είναι 75% της αργίας και της Κυριακής  συν το 40% της 6ης ημέρας δηλαδή  την Κυριακή  ή αργία που τυγχάνει ναι 6η ημέρα θα λάβει αμοιβή 115% επιπλέον του ημερομισθίου .