Στο  ΦΕΚ 36 Α/2021 δημοσιεύτηκε ο  υπ΄αριθμ. 4782/2021 νόμος για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016 και την αναμόρφωση  και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Σύντομα θα ακολουθήσει σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της  Ένωσης με τα βασικά σημεία του νέου Νόμου.