Νέο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων – Νόμος 4819/2021- ΦΕΚ 129 Α/2021 , με τον οποίο  θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Οι διατάξεις του νέου νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων παρουσιάζουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ένωση,  αφού  ήδη η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO  έχει εγκριθεί από τον ΕΟΑν ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Με το Μέρος Α’ ορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του  νόμου.
Με το Μέρος Β’ ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα-
Με το Μέρος Γ’ ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2018/852 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας  όπου προβλέπονται μέτρα διαχείρισης επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των πλαστικών.
Με το Μέρος Δ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
Με το Μέρος Ε’ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων από τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.
Με το Μέρος ΣΤ’ ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και θέματα που αφορούν
στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής .
Με το Μέρος Ζ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και ειδικότερα πολεοδομικά ζητήματα.
Με το Μέρος Η’ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γενικότερα στην αγορά ενέργειας.

Με το Μέρος Θ΄ρυθμίζονται δασικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα.