Το υπ΄αριθμ. 15/2024 Πορεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43 Α /2024 αναφέρεται στον Οργανισμό του  Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο  είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςκαι έχει  δικό του προϋπολογισμό.

Αποστολή του Τ.Ε.Κ.Α. είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με
εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

Πόροι του Τ.Ε.Κ.Α. είναι:
α) τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών,
β) οι αποδόσεις από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου,
γ) λοιπά έσοδα, πόροι, περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία και οι πρόσοδοί τους,

δ) πόροι προερχόμενοι από την ΕΕ,
ε) η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές των οργάνων διοίκησης του Ταμείου και του
προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
στ) η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό