Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 31 Α/2021 ο Ν. 4781/2021 με τίτλο “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις”.

Ο νόμος αυτός  περιέχει, εκτός των άλλων, και τις παρακάτω  διατάξεις  που ενδιαφέρουν τα μέλη μας.
Συγκεκριμένα :

-Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς [άρθρο 480].

Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, ακολουθώντας τη διαδικασία που λεπτομερώς περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο

-Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας [άρθρο 487].

Ανανεώνεται, για την περίοδο από 1.3.2021έως 28.2.2022, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.2.2021, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας αυτών.

-Παράταση ΠΟΘΕΝ -ΕΣΧΕΣ [άρθρο 488].

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021