Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53 Α/ 2015 ο Ν. 4329/2015, που επιτρέπει την έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις  από   εργολαβική (διοικητική) σύμβαση, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και έχει έναρξη ισχύος την 16η Σεπτεμβρίου 2015.

Έτσι:

Από την  16η Σεπτεμβρίου 2015 και εφεξής οι εργολήπτες δημοσίων έργων,  που έχουν  μη αμφισβητούμενη  χρηματική  αξίωση,  της οποίας έχει προηγηθεί και έχει αποβεί θετικός  ο προληπτικός έλεγχος , μπορούν να προσφύγουν στο  αρμόδιο Δικαστήριο και να εκδώσουν διαταγή πληρωμής .

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται  ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της αξίωσης , αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο,  με επιμέλεια του αιτούντος .

Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, το οποίο κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, ως την τριακοστή ημέρα από της κοινοποιήσεως της αιτήσεως στον αντισυμβαλλόμενο.

Για την έκδοση  της  διαταγής  πληρωμής δεν γίνεται  συζήτηση στο ακροατήριο. Την  εκδίδει ο δικαστής,  που την έχει χρεωθεί,  μέσα σε προθεσμία  εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της βεβαίωσης περί ολοκλήρωσης του σχετικού  προληπτικού  ελέγχου.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης  επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ή προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης για διαταγή πληρωμής.

Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται με  επιμέλεια του αιτούντος στον  αντισυμβαλλόμενο και αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ο οποίος δύναται να εκτελεστεί μετά την  άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης ανακοπής από τον  αντισυμβαλλόμενο.

Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή της  σχετικής αξίωσης.