Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84Α/13.04.2020 νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου, εκτός των άλλων, ορίζεται ότι:

-Κάθε Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων Ν. 4412/2016 που ξεκίνησαν πριν ή μετά την 25.02.2020 μπορεί να προσκαλεί τον επιλεγέντα Ανάδοχο, που δεν δύναται να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ), ότι πληροί τις προϋποθέσεις,  ή ηλεκτρονική Υ.Δ που συντάσσεται μέσω της ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας διοίκησης για να εκδοθεί η κατακυρωτική απόφαση ή να  υπογραφεί η σύμβαση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται, όταν υπάρξει δυνατότητα, και σε αρνητική περίπτωση ο Ανάδοχος  υφίσταται σοβαρές συνέπειες, έκπτωση κλπ.  Η εκκαθάριση και η εξόφληση του Αναδόχου προϋποθέτει την προσκόμιση των δικαιολογητικών . (αρ. 41).

Οι ενημερότητες πτυχίου που λήγουν από 25.02.2020 ως 31.05.2020 παραμένουν σε ισχύ για 3 μήνες από τη λήξη τους.(αρ.63)

-Με ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι ενίσχυσης ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν από 0 έως 5 εργαζόμενους. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται.(αρ.1)

-Η  αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την 13.04.2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επιβάλλονται και άλλες.(αρ. 2)

-Στις επιχειρήσεις , εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στην Εφορία οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

-Η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών δεν χάνεται, αν οι οφειλές που ήταν απαιτητές την 29.02.2020 και μετά,  τελούν σε αναστολή  από το Νόμο ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

-Η Υ.Δ που συντάσσεται μέσω της ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας διοίκησης έχει την ίδια ισχύ με έγγραφο που φέρει γνήσιο υπογραφής (αρ. 38)