Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 297/ΥΟΔΔ/2022.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει την 31.12.2023