Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Υπουργού  Υποδομών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασεκυαστών (Μ.Ε.Κ) εδώ.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει την 31.12.2023