Στο ΦΕΚ 1135 Β/2020 δημοσιεύτηκε η  ΚΥΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων  μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Παραθέτουμε συνοπτικά πληροφορίες για το μέτρο αυτό μετά από ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή. Αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις μπορείτε να τις δείτε στο συνημμένο ΦΕΚ.

Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία της Απόφασης παραθέτουμε τις κάτωθι πληροφορίες

Που θα υποβάλλεται το αίτημα.

Δημιουργείται  διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», στο TAXISnet, μέσω της οποίας θα  υποβάλλονται  τα  αιτήματα  χορήγησης  ενίσχυσης  με  τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Η πλατφόρμα θα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο.


Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα. 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα. Στο ΦΕΚ μπορείτε να δει αναλυτικά όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή (άρθρο 2)

Προθεσμία υποβολής αιτήματος.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020. (άρθρο 2)

Τέλος σημειώνεται ακόμη ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής  στο  μέτρο  της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης

Παρατίθενται νεώτερες διευκρινίσεις του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης:

Οι  επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δανειακή ενίσχυση για να καλυφθούν στην ουσία οι επιπτώσεις που έχουν υποστεί το σύνολο σχεδόν των οικονομικών μονάδων σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις

Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
Οι επιχειρήσεις  δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων , δεν έχει οριστεί ακόμα η χρονική διάρκεια της ανωτέρω δέσμευσης

 Επιστροφή του Δανείου  
Το δάνειο  ολόκληρο είτε μερικώς, σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, χωρίς να έχει ακόμη οριστεί το επιτόκιο δανεισμού .
Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι πενταετής, στο πρώτο έτος δίνεται περίοδος χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις δηλαδή σε 48 μηνιαίες δόσεις .