Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την εγκύκλιο 1/2022 που διευκρινίζει θέματα που άπτονται των συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δημοσίων έργων.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται  ότι:

Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριών πρώτων τριμήνων Α,Β,Γ έτους 2021 εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.

Οι συντελεστές Γ τριμήνου 2021 θα ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές και για τα επόμενα τρίμηνα.

Για εργασίες των οποίων δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές αναθεώρησης, αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών.

Ο μειωμένος συντελεστής σ1=0,07 ισχύει για έργα που θα δημοπρατηθούν μετά την 20.12.2021,ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ΦΕΚ 5983 Β/2021, στο οποίο δημοσιεύτηκε η  Υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων