Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις, που  την 05.11.2020 έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας  δραστηριότητας της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019  είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 05.11.2020

Το ΦΕΚ στο οποίο είναι δημοσιευμένη η εν λόγω απόφαση βρίσκεται εδώ