Δημοσιεύτηκαν  οι Κανονισμοί για τα  κατώτατα  όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών  για τις δημόσιες συμβάσεις, που ισχύουν από 01.01.2022  σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων   το κατώτατο όριο  εφαρμογής  των Κοινοτικών Οδηγιών ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.382.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κρατικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές το κατώτατο όριο  εφαρμογής  των Κοινοτικών Οδηγιών ανέρχεται πλέον στο ποσό των 140.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω
αρχές το κατώτατο όριο  εφαρμογής  των Κοινοτικών Οδηγιών ανέρχεται πλέον στο ποσό των 215.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.