Στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,κα Χριστίνα Αλεξοπούλου ανατίθεται:
α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή,
β) Η εποπτεία και ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των κάτωθι φορέων:
βα) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.»),
ββ) Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. («Ο.Σ.Υ. Α.Ε.»),
βγ) Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.»),
βδ) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»),
βε) Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης («Ο.Α.Σ.Θ.»), και
βστ) Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. («Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.»).

Στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο  ανατίθεται:
α) Η  άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή

β Η  εποπτεία και ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των κάτωθι φορέων:
βα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,
ββ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,
βγ) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,
βδ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.,
βε) Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), και
βστ) Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.),
γ) Ο  σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων υποδομών, σύμφωνα με τους ν. 3389/2005 (Α’ 232), 4412/2016 (Α’ 147) και 4413/2016 (Α’ 148).

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ που έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις εδώ