Ο Ν. 4997/2022 για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 219 Α/2022.

Σημαντικές για τα μέλη μας είναι οι κάτωθι διατάξεις:

Με το άρθρο 6 του νόμου  υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, από εικοσαετή που ισχύει, η αξίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την είσπραξη απαιτήσεων, από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, από παρασχεθείσα ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου, κατά τον οποίο αυτές βεβαιώθηκαν. Μετά την 1.1.2026, οι εν λόγω απαιτήσεις υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων σε βάρος του εργοδότη, έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την οριζόμενη χρονική περίοδο.

Με το άρθρο 7 αυτού, αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Με το άρθρο 9, θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες, από 01.01.2023 μέχρι και 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα, επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής, οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.

Με το άρθρο 18, διευκρινίζεται η διαδικασία περί αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) και το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

Με τα άρθρα 33, 34 και 35  τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4826/2021 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) και προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
– Αποδίδονται οι συνεισπραττόμενες από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής τους και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την είσπραξή τους, αντί εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή τους όπως ισχύει σήμερα.
– Εξαιρείται της δυνατότητας συμψηφισμού η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α με τυχόν αναλογούσα επιδότηση για οποιαδήποτε αιτία από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
– Προβλέπεται ότι για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, από το Τ.Ε.Κ.Α δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στο Τ.Ε.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ.

Με τα άρθρα 43 και 44 αυτού αυξάνεται η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα,  και παρέχεται στη μητέρα το δικαίωμα μεταβίβασης έως επτά (7) μήνες, από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, προς τον πατέρα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Με τα άρθρα 45 και 46 αυτού ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν.