Ο νέος Νόμος  4934/2022 «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 100Α/2022.

Με το άρθρο 22  του ως άνω Νόμου παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ.

Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 31η.12.2023.

Με το άρθρο 46 παρ. 5  ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την πρόσβαση και τη λειτουργία της πλατφόρμας, τη δομή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, τη διάρκεια ισχύος του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την επεξεργασία των διακινούμενων δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 22.