Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 “σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση”.

Καλούνται τα μέλη μας, εφ΄οσον επιθυμούν, να αποστείλουν στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης τις προτάσεις τους μέχρι την 11.12.2020

Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ