Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε   το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Παρακαλούνται τα μέλη, που επιθυμούν, να αποστείλουν τα σχόλιά τους στην Ένωση  έως και την Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου βρίσκεται εδώ

Το  ως άνω σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Εργασίας  χωρίζεται σε τρία μέρη και συγκεκριμένα:

Α ΜΕΡΟΣ: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης και ταμείων συμπληρωματικών παροχών

Β  ΜΕΡΟΣ: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας

Γ ΜΕΡΟΣ: Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α .

 

Οι κυριότερες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο έχουν ως εξής:

  1. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται μια συνολική μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση (ν. 3029/2002 και ν. 4680/2020).

Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως επιμέρους στόχους:

➢ την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΤΕΑ

➢ την καθιέρωση ενός πρότυπου καταστατικού

➢ τη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), χωρίς να απαιτείται κλαδική/επαγγελματική  συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να εντάσσουν σε ΤΕΑ τους εργαζομένους τους,

➢ τη θέσπιση κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ,

➢ την αναβάθμιση της εποπτείας των ΤΕΑ, η οποία από 1/1/2025 ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος,

➢ την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων της προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης (ΤΕΑ και ομαδικά ασφαλιστήρια).

Ειδικά ως προς τη φορολόγηση των παροχών των ΤΕΑ, προβλέπεται κλιμακωτή φορολόγηση, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης κάθε ασφαλισμένου. Όσο περισσότερος χρόνος έχει διανυθεί σε ΤΕΑ ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής φορολόγησης.

Επιπλέον, παρέχονται επιπρόσθετα φορολογικά κίνητρα για την καταβολή σύνταξης μέσω της οποίας διασφαλίζεται πραγματικό συμπληρωματικό εισόδημα καθ’ όλη τα διάρκεια της συνταξιοδότησης.

  2.1. Απασχόληση συνταξιούχων

Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης, αφήνοντάς την ακέραια στους  απασχολούμενους συνταξιούχους.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιο πλαφόν του πόρου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλασιο της μηνιαίας εθνικής σύνταξης

2.2. Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας

Από 01.01.2024 θεσπίζεται  ενιαίος κανόνας για την απασχόληση των συνταξιούχων αναπηρίας.

Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία να εργασθούν με τις προϋποθέσεις του π. ΙΚΑ και, μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνονται με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ

 2.3. Συνταξιοδότηση με οφειλές

Αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση από €20.000 σε €30.000 .

Ως κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση τίθενται τα εξής:

➢ Όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στις €12.000

➢ Συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας τους

➢ Πληρωμή εισφορών για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης

2.4. Απονομή Επικουρικών Συντάξεων

Με την ενοποίηση κανόνων, όσοι παίρνουν την κύρια σύνταξη τους και έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης, θα μπορούν να πάρουν αμέσως τις συντάξεις τους.

2.5. Επίδομα Μητρότητας

Λαμβάνουν  την 9μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας και οι ελεύθερες επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενες στο πεδίο της ανατροφής τέκνου.

Συγκεκριμένα θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό (780 ευρώ σήμερα) δηλαδή συνολικά 7.020 ευρώ πέραν του ποσού που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια κυοφορίας και λοχείας.

2.6. Ενεργός ΑΜΚΑ και υγειονομική περίθαλψη

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προβλέπει τα νέα διακριτά στάδια έκδοσης και ενεργοποίησης του ΑΜΚΑ .

Πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παραμένει ελεύθερη, όμως, σε περίπτωση μη ενεργού ΑΜΚΑ, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ασθενή, όπως ισχύει και τώρα για τους μη κατόχους ΑΜΚΑ.

2.7. Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς

Έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά. Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10€ που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως και 1.600€, θα λάβουν έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως και 200€, αναλόγως τους ύψους της σύνταξης τους

  2.8. Προπληρωμένη κάρτα

Τα επιδόματα θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά μέσω μιας προπληρωμένης κάρτας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 50% του ποσού της ενίσχυσης ή του επιδόματος σε ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές, ενώ για το υπόλοιπο ποσό παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών. Προβλέπονται επίσης κίνητρα για όποιον επιλέξει να μην κάνει ανάληψη του υπολοίπου αλλά να το χρησιμοποιήσει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 2.9. Σύνταξη σε ορφανά τέκνα

Θα χορηγείται σύνταξη θανάτου για όλα τα άγαμα ορφανά τέκνα έως το 24ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως εάν σπουδάζουν ή όχι και ανεξαρτήτως του πότε επήλθε ο θάνατος του γονέα (πριν ή μετά το 2016).

2.10. Σύνταξη σε ορφανά τέκνα με αναπηρία

Επεκτείνεται ρητώς στο Δημόσιο η εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης (που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο θανών γονέας προέρχεται από τον Ιδιωτικό τομέα) που προβλέπει ότι τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία λαμβάνουν το 100% της σύνταξης των γονέων τους

2.11. Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως 10 δωματίων

2.12. Αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας

Μέχρι σήμερα αρμόδια για να διεξάγει ελέγχους για τυχόν παραβάσεις για υποδηλωμένη εργασία ήταν μόνο η Επιθεώρηση Εργασίας. Πλέον δυνατότητα ελέγχων και επιβολής προστίμων έχουν και οι ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση που, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από αυτές για τις οποίες έχουν δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ ή λαμβάνουν μεγαλύτερο μισθό από αυτό που έχει δηλωθεί και επί του οποίου καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

2.13. Παράταση προαιρετικής ασφάλισης στο ΤΕΚΑ για 1 χρόνο

Από 1/1/2023, δόθηκε η δυνατότητα σε εργαζόμενους που είναι ήδη ασφαλισμένοι στην επικουρική του e-ΕΦΚΑ και έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά, να μεταβούν από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ. Η διαδικασία γίνεται  με την υποβολή αίτησης μέχρι 31/12/2023.

Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν ακόμα χρόνο, μέχρι τις 31/12/2024.

2.14. Διευκόλυνση συμπλήρωσης απαιτούμενων ενσήμων, για το έτος της πανδημίας (2020), για τη λήψη μειωμένης σύνταξης 

Δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους, παλαιούς ασφαλισμένους που το 2020 βίωσαν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για το έτος αυτό, να τα συμπληρώσουν ώστε να μπορέσουν να λάβουν μειωμένη σύνταξη υπολογίζοντας προς το σκοπό αυτό τα ένσημα του έτους 2019.

  2.15. Αναστολή αύξησης επιτοκίου οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

  2.16. Ασφάλιση των φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση

Καθίσταται ανεμπόδιστη η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών για τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο που διεξάγουν την πρακτική άσκηση που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η  ασφάλισή τους για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από άλλες διατάξεις.

 3.1. Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους

3.2. Σποραδική απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων

Δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους που απασχολούνται  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας ημέρας, να εργάζονται χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα ημέρες μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα ανεργίας μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης.

3.3. Εξαιρέσεις στο δηλούμενο εισόδημα για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Εξαιρείται από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το ειδικό βοήθημα που χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.