Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  έως τηνΤετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 η νομοθετική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπό τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων».

Αντικείμενο της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποτελεί:
α) η ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, η διαρκής  βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και η τήρηση του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές.
β) η εξέταση των προσφυγών που ασκούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και μέχρι σήμερα εξετάζονται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Η ΕΑΔΗΣΥ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο  και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Καλούνται τα μέλη  της ΠΕΔΜΕΔΕ , εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έως και  την  Παρασκευή 5 Νοεμβρίου τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ