Η Υπουργός Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έθεσαν  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν τις απόψεις/προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα δε,  με την αιτιολογική έκθεση :

Στο Μέρος Α’ παρατίθενται ο σκοπός και το αντικείμενο του σχεδίου νόμου, προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο οργάνωσης των Ο.Τ.Α. με τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων και προσωπικού και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Στο Μέρος Β οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα: α) στην τροποποίηση και κατάργηση ρυθμίσεων που αφορούν ειδικά στη μεταβατική αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023, β) στην προσαρμογή του συστήματος διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4804/2021 (A’ 90), γ) στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και συμβούλων και δ) στην ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Στο Μέρος Γ οι προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκουν την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με την ελλιπή στελέχωσή τους και τη διάσπαση των τοπικών υποθέσεων μεταξύ κεντρικού δήμου και ν.π.δ.δ. αυτού. Η τροποποίηση του μοντέλου οργάνωσης των δήμων, μέσω της ενσωμάτωσης των ν.π.δ.δ. τους στον πυρήνα της λειτουργίας τους, δηλαδή με την επαναφορά των αρμοδιοτήτων, των πόρων και του προσωπικού των ν.π.δ.δ. στον ίδιο τον δήμο, θα οδηγήσει σε α) σημαντικές οικονομίες κλίμακας από την
ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών, β) καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού των δήμων και γ) καλύτερη οικονομική διαχείριση.

Στο Μέρος Δ΄οι προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζουν δημόσιους δείκτες ποιότητας και απόδοσης των Ο.Τ.Α. και βραβείων για τις βέλτιστες επιδόσεις αυτών, με σκοπό τη χάραξη,την παρακολούθηση και την υλοποίηση αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο Μέρος Ε΄με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύονται διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα των Ο.Τ.Α. προς διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας τους, επέρχονται βελτιώσεις στο πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς και ρυθμίζονται ζητήματα κατασκευής και αναβάθμισης χερσαίων συνοριακών σταθμών