Τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις».
Με το ως άνω  σχεδίου νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μία εναλλακτική λύση στη διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, πάντα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του κράτους, όπως αναφέρει η  ανακοίνωση του Υπουργείου.
Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου περιγράφεται όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων, η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης κατόπιν έγκρισης μίας πρότυπης πρότασης,  υπό το πρίσμα των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της αρχής της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Καλούνται τα μέλη, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση έως και την Παρασκευή 26.11.2021
Το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ