Τίτλος Έργου:

Digi-CVET

Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο
(Developing transversal digital competences for digital Continuous Vocational Education and Training in construction)

 

Κωδικός έργου: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025109

Διάρκεια έργου: 02.11.2021 – 02.03.2024 (28 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 355.165 €

Συντονιστής εταίρος: Bildungszentren des Baugewerbes e.V.- Γερμανία

Ιστοσελίδα έργου: https://sites.google.com/view/digicvet

 

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

5 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 6 Εθνικών φορέων:

 • Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (promoter/ leader) – Γερμανία
 • Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio – Ιταλία
 • Centre IFAPME – Βέλγιο
 • Chamber for Commerce and Industry – Σλοβενία
 • ΠΕΔΜΕΔΕ– Ελλάδα
 • Kröpelin Projekt GmbH / Berlin – Γερμανία

 

Σκοπιμότητα του έργου:

Το Digi-CVET αποτελεί άμεση απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος, όπου στο εγγύς μέλλον περίπου 9 στις 10 θέσεις εργασίας θα απαιτούν τουλάχιστον απλές αλλά και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο «Το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το έργο αυτό προτίθεται να καθιερώσει μια κουλτούρα CVET στη διαδικασία διά βίου μάθησης, η οποία θα προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές πτυχές. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ΕΕΚ, η οποία θα είναι πιο ανθεκτική, πιο καινοτόμος και πιο ευέλικτη.

Το έργο αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε ομάδες-στόχους και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στην αγορά εργασίας ή εντός των εταιρειών για την προσέλκυση ή/ και τη διατήρηση του προσωπικού/ των μαθητευομένων.

 

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο Digi-CVET προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:
Εκτίμηση της ψηφιακής μάθησης στις κατασκευές (IVET)

 • Εισαγωγή και επίδειξη αναδυόμενων τεχνολογιών στις κατασκευές όπως το AR και το BIM
 • Ψηφιακή συνεργασία στις κατασκευές και ειδικότερα σε Common Data Environment (CDE) στο BIM
 • Τα ψηφιακά μέσα ως παράγοντας προσέλκυσης / διατήρησης για τις εταιρείες
 • Επικοινωνία σε ψηφιακό πλαίσιο με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης και ημι-προσαρμοσμένης ψηφιακής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για προσθήκη περισσότερων ψηφιακών προσφορών ΕΕΚ μετά το τέλος του Digi-CVET

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.